Yeni Yönetmelik- 19.07.2018

Yönetmelik- 28.12.2009

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

28 Aralık 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27446

YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÇOGEM): Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görsel ve dilsel bir uyaran olarak çocuğa göre olan kitapların, çocukların gelişim süreçlerine ve onların okuma kültürü edinmelerine katkıları konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, bu tür faaliyetlere katılmak ve desteklemek,
b) Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin, çocuk ve gençlerin duygu ve düşünce eğitimindeki önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
c) Türkiye’deki çocuk ve gençlerin, okul öncesi dönemden başlayarak nitelikli kitaplarla buluşabilmesi ve ilköğretim sürecinde okuma kültürü edinebilmeleri için aileye, okula ve kitle iletişim araçlarına düşen sorumlulukları bilimsel bir yaklaşımla belirlemek; elde edilen sonuçları kamuoyuna açıklamak,
ç) Amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak, yaptırmak,
d) Çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak,
e) Amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, danışmanlık yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usulle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörlüğe bildirir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.
Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olmak üzere Müdürün daveti ile olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(4) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programları ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak,
c) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğretim elemanları arasından belirlenecek beş üye,
b) Üniversitenin Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı öğretim elemanları arasından belirlenecek birer üye,
c) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları arasından belirlenecek birer üye,
ç) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim elemanları arasından belirlenecek bir üye,
d) Üniversitenin tercihen çocuk kültürü alanında çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından belirleyeceği beş üye,
e) İstekleri halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların mensupları arasından ve Merkezin çalışmalarına ilgi duyan kişilerden beş üye,
f) Çocuk ve gençlik edebiyatı yazar ve çizerleri arasından bir üye; çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışan akademisyenler arasından bir üye, çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncıları arasından bir üye, çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir üye, kitle iletişim araçları temsilcilerinden bir üye.
(2) Danışma Kurulu en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine, yurtdışından da üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(3) DaYönetmelik
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

28 Aralık 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27446

YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÇOGEM): Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görsel ve dilsel bir uyaran olarak çocuğa göre olan kitapların, çocukların gelişim süreçlerine ve onların okuma kültürü edinmelerine katkıları konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, bu tür faaliyetlere katılmak ve desteklemek,
b) Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin, çocuk ve gençlerin duygu ve düşünce eğitimindeki önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
c) Türkiye’deki çocuk ve gençlerin, okul öncesi dönemden başlayarak nitelikli kitaplarla buluşabilmesi ve ilköğretim sürecinde okuma kültürü edinebilmeleri için aileye, okula ve kitle iletişim araçlarına düşen sorumlulukları bilimsel bir yaklaşımla belirlemek; elde edilen sonuçları kamuoyuna açıklamak,
ç) Amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak, yaptırmak,
d) Çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak,
e) Amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, danışmanlık yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usulle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörlüğe bildirir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.
Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olmak üzere Müdürün daveti ile olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(4) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programları ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak,
c) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğretim elemanları arasından belirlenecek beş üye,
b) Üniversitenin Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı öğretim elemanları arasından belirlenecek birer üye,
c) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları arasından belirlenecek birer üye,
ç) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim elemanları arasından belirlenecek bir üye,
d) Üniversitenin tercihen çocuk kültürü alanında çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından belirleyeceği beş üye,
e) İstekleri halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların mensupları arasından ve Merkezin çalışmalarına ilgi duyan kişilerden beş üye,
f) Çocuk ve gençlik edebiyatı yazar ve çizerleri arasından bir üye; çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışan akademisyenler arasından bir üye, çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncıları arasından bir üye, çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir üye, kitle iletişim araçları temsilcilerinden bir üye.
(2) Danışma Kurulu en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine, yurtdışından da üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

nışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.